Rada wzywa parlamenty świata do potępienia zbrojnej agresji Rosji na Ukrainie

Rada wzywa parlamenty świata do potępienia zbrojnej agresji Rosji na Ukrainie

Ukrinform
Deputowani przyjęli postanowienie w kwestii apelu Rady Najwyższej Ukrainy do parlamentów państw obcych i zgromadzeń parlamentarnych organizacji międzynarodowych do potępienia zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

„Rada Najwyższa apeluje do parlamentów państw obcych i zgromadzeń parlamentarnych organizacji międzynarodowych o potępienie działań Federacji Rosyjskiej skierowanych przeciwko integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy, które są sprzeczne z ogólnie uznanymi zasadami i normami prawa międzynarodowego oraz o wzmocnienie nacisku politycznego i dyplomatycznego oraz sankcji w stosunku do okupanta – do momentu całkowitego zaprzestania agresji zbrojnej i przywrócenia suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w granicach uznanych na arenie międzynarodowej" – napisano.

Ponadto w tej rezolucji (№3068) parlament ukraiński apeluje o kontynuowanie polityki nieuznania aneksji Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol oraz potępienie naruszeń podstawowych praw i wolności człowieka na terytoriach czasowo okupowanych przez rosyjską administrację okupacyjną.

Rada Najwyższa zwraca się do parlamentów zagranicznych i zgromadzeń parlamentarnych o wykorzystanie wszystkich możliwych międzynarodowych mechanizmów polityczno-dyplomatycznych i sankcji wobec Federacji Rosyjskiej w celu natychmiastowego uwolnienia wszystkich osób zatrzymanych w wyniku trwającej zbrojnej agresji Rosji przeciwko Ukrainie, a także wszystkich innych obywateli Ukrainy bezprawnie przetrzymywanych przez Federację Rosyjską na tymczasowo okupowanych terytoriach Autonomicznej Republiki Krymu, Sewastopola, w niektórych regionach obwodu donieckiego i ługańskiego oraz na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Ponadto Rada wzywa wymagać od Federacji Rosyjskiej powstrzymania się od kontynuowania agresywnych działań w rejonie czarnomorskim, zaprzestania praktyk blokowania żeglugi handlowej na znacznych obszarach basenu Morza Czarnego i Azowskiego pod pretekstem ćwiczeń wojskowych, praktyk blokowania portów ukraińskich, z wykorzystywaniem hybrydowych metod oraz dotrzymywania się międzynarodowych standardów i norm prawa morskiego.

Wymagania dotyczą również zniesienie zakazu działalności Medżlisu krymskich Tatarów i zapewnienia tam dostępu do edukacji w języku ukraińskim. Rezolucja wzywa do potępienia rosyjskiego prześladowania osób za wyrażanie swoich poglądów, opinii i religii, za uczestniczenie w pokojowych demonstracjach, stowarzyszeniach oraz do wymagania swobodnego rozwoju tradycji i tożsamości kulturowej na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy.

Parlament ukraiński wzywa również wymagać od Federacji Rosyjskiej zaprzestania deportacji cywilnych mieszkańców, zamieszkujących tymczasowo okupowaną Autonomiczną Republikę Krymu i miasto Sewastopol oraz przesiedlania obywateli Federacji Rosyjskiej na te okupowane terytorium Ukrainy, co prowadzi do zmiany składu demograficznego Krymu i Sewastopola.

Rada Najwyższa zwraca się również do parlamentów zagranicznych o potępienie nielegalnej budowy mostu przez Cieśninę Kerczeńską i prosi wymagać od Federacji Rosyjskiej zapewnienia niezakłóconego i właściwego dostępu do tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy w celu monitorowania praw człowieka.

Apel wzywa również do zapewnienia społeczności międzynarodowej o nieużywaniu broni jądrowej i innej broni masowego rażenia na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy, a także do odmowy wszelkiego rodzaju współpracy wojskowej z Federacją Rosyjską oraz powstrzymania się od działań i oświadczeń, które będą zachęcać do agresywnej polityki zagranicznej, w tym do kontynuacji zbrojnej agresji przeciwko Ukrainie.

Przyjmując rezolucję, Parlament zobowiązał przewodniczącego Rady Najwyższej do natychmiastowego przesłania tekstu apelacji do parlamentów państw obcych i zgromadzeń parlamentarnych organizacji międzynarodowych.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-