Ukraina i Polska wyrażają zaniepokojenie represjami ze strony białoruskich władz – komunikat

Ukraina i Polska wyrażają zaniepokojenie represjami ze strony białoruskich władz – komunikat

zdjęcie
Ukrinform
Ukraina i Polska wyraziły głębokie zaniepokojenie nasileniem represji władz białoruskich, w tym wobec przedstawicieli organizacji reprezentujących polską mniejszość narodową na Białorusi.

Jak donosi Ukrinform, napisano o tym w komunikacie przyjętym po zakończeniu XXIX posiedzenia Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Ukrainy i RP - informuje strona internetowa Prezydenta Ukrainy.

Podczas spotkania członkowie Komitetu Konsultacyjnego omówili kwestie dwustronnego porządku obrad, podkreślając zapisy wspólnego oświadczenia Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i Prezydenta RP Andrzeja Dudy z dnia 12 października 2020 r.

Ponadto strony:

oddały hołd ofiarom pandemii COVID-19 w obydwu krajach i podkreśliły znaczenie międzynarodowej solidarności dla pokonania wirusa i przezwyciężenia jego negatywnych skutków społecznych i gospodarczych;

potwierdziły wolę wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń na rzecz otrzymania przez Ukrainę perspektywy członkostw w UE i NATO, wiążącej się z konsolidacją wysiłków na rzecz kontynuacji reform wewnętrznych w celu osiągnięcia przez Ukrainę wymogów i standardów wspólnoty euro-transatlantyckiej;

podkreśliły trwałe przywiązanie Polski i Ukrainy do poszanowania prawa międzynarodowego oraz dbania o pokój i bezpieczeństwo w Europie oraz wyraziły przekonanie o potrzebie dalszych wysiłków wspólnoty międzynarodowej na rzecz przywrócenia integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy w międzynarodowo uznanych granicach, w tym deokupacji Donbasu i Autonomicznej Republiki Krym i miasta Sewastopol;

z zadowoleniem przyjęły gotowość Polski do wspierania rozwoju współpracy z Ukrainą w ramach formatów regionalnych, w których Polska uczestniczy jako członek UE i NATO;

uznały znaczenie powstającej Platformy Krymskiej na rzecz deokupacji półwyspu i obrony praw człowieka na czasowo okupowanym terytorium; strona polska potwierdziła swoje poparcie dla tej inicjatywy i zadeklarowała zaangażowanie na szczeblu eksperckim w konkretnych, wspólnie określonych wymiarach działalności Platformy;

podkreśliły rolę OBWE, a w szczególności Specjalnej Misji Obserwacyjnej, w rozwiązaniu konfliktu na wschodzie Ukrainy oraz wyraziły potrzebę intensyfikacji współpracy przy tworzeniu agendy dotyczącej trwającej agresji wobec Ukrainy przed objęciem przewodnictwa Polski w OBWE w 2022 r.;

potwierdziły zainteresowanie Ukrainy i Polski w rozwoju współpracy w celu realizacji wspólnych projektów w dziedzinie energetyki; podtrzymały wspólny sprzeciw wobec projektów energetycznych, zagrażających bezpieczeństwu Polski i Ukrainy, ze szczególnym naciskiem na powstrzymanie realizacji gazociągu Nord Stream 2;

podkreśliły potrzebę budowy i doskonalenia odpowiedniej infrastruktury transportowej w celu zapewnienia efektywności sieci transportowej oraz zwiększenia wymiany handlowej; w tym kontekście odnotowano znaczenie budowy korytarza drogowego Via Carpatia oraz rozbudowy infrastruktury po stronie ukraińskiej;

z uznaniem przyjęły zapowiedź zwołania – po dłuższej przerwie – sesji Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej, wyrażając nadzieję, że decyzje na niej podjęte będą w sposób konsekwentny realizowane w dialogu ze środowiskami biznesowymi. Za konieczne uznano dalsze wzmocnienie wysiłków na rzecz usuwania barier handlowych i tworzenia lepszych warunków inwestycyjnych dla pełnego wykorzystania potencjału współpracy polsko-ukraińskiej;

z satysfakcją odnotowały uzgodnienia dotyczące powołania wspólnej grupy roboczej Instytutu Pamięci Narodowej i Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej ds. uregulowania problemów w sferze upamiętniania ofiar wojny i represji politycznych w celu uporządkowania pochówków w Polsce i na Ukrainie;

podkreśliły znaczenie ochrony praw mniejszości narodowych w Polsce i na Ukrainie oraz gotowość obu stron do szybkiego rozpoczęcia i przeprowadzenia negocjacji projektu umowy pomiędzy rządami regulującej kwestie szkół mniejszości polskiej na Ukrainie i szkół mniejszości ukraińskiej w Polsce;

podkreśliły znaczenie kontynuowania fachowego dialogu historycznego, który będzie oparty na wspólnych badaniach materiałów archiwalnych i pozwoli na obiektywną ocenę wydarzeń z przeszłości, co wzmocni atmosferę przyjaźni i dobrosąsiedztwa między ukraińskim i polskim narodami i podkreśliły konieczność powstrzymania się od działań stojących w sprzeczności z duchem pojednania i dobrosąsiedztwa;

wyraziły głębokie zaniepokojenie nasilającymi się represjami ze strony białoruskich władz wobec liderów społeczeństwa obywatelskiego, w tym przedstawicieli organizacji reprezentujących mniejszość polską zamieszkałą na Białorusi;

uzgodniły kalendarz kontaktów między Ukrainą i Rzeczpospolitą Polską na najwyższym szczeblu w 2021 roku.

Przypomnijmy, 29 marca odbyło się, z udziałem Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Ihora Żowkwy i Sekretarza Stanu Kancelarii Prezydenta RP Krzysztofa Szczerskiego, XXIX posiedzenie Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Ukrainy i RP.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-