Wspólne oświadczenie po 22 szczycie Ukraina - Unia Europejska (pełny tekst)

Wspólne oświadczenie po 22 szczycie Ukraina - Unia Europejska (pełny tekst)

publikacja
Ukrinform
Potwierdzamy nasze zobowiązanie do wzmocnienia politycznego stowarzyszenia Ukrainy i integracji gospodarczej z Unią Europejską.

Wspólne oświadczenie po 22 szczycie Ukraina - Unia Europejska (pełny tekst)

Ukrinform przywołuje pełny tekst wspólnego oświadczenia po 22 szczycie Ukraina-UE, opublikowanego przez służbę prasową Prezydenta Ukrainy.

Bruksela, 6 października 2020 r

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Josep Borrell w imieniu przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen spotkali się dziś w Brukseli na 22 szczycie UE-Ukraina.

1. Zebraliśmy się dzisiaj, aby potwierdzić nasze nieustające zaangażowanie we wzmacnianie stowarzyszenia politycznego Ukrainy i integracji gospodarczej z Unią Europejską na podstawie Układu o Stowarzyszeniu oraz Pogłębionej i Kompleksowej Strefy Wolnego Handlu (DCFTA). Podzielamy wspólne wartości demokracji, praworządności, poszanowania prawa międzynarodowego i praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, oraz równość płci. UE podkreśla swoje niezachwiane poparcie i zaangażowanie na rzecz niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w granicach uznanych na arenie międzynarodowej.

2. O sile naszych relacji świadczy jedność, solidarność i wzajemne oddanie w kontekście pandemii COVID-19. Unia Europejska i Ukraina współpracują w celu zwalczania koronawirusa i jego skutków, które są bezprecedensowym wyzwaniem dla systemów zdrowotnych i gospodarczych zarówno państw członkowskich, jak i Ukrainy. Podkreśliliśmy znaczenie wzmocnienia naszej gotowości i zdolności do reagowania, swobodnej, przejrzystej i szybkiej wymiany informacji oraz poprawy międzynarodowej reakcji, w szczególności za pośrednictwem odpowiednich organizacji międzynarodowych, takich jak WHO, w oparciu o doświadczenia z globalnej reakcji. Jesteśmy gotowi współpracować, aby zapewnić dostęp do przyszłej szczepionki przeciwko COVID-19 jako globalnej wspólnej własności po przystępnych cenach. Uznaliśmy, że globalna solidarność, współpraca i skuteczny multilateralizm są bardziej niż kiedykolwiek konieczne do pokonania wirusa i zapewnienia trwałej naprawy gospodarczej. Pakiet wsparcia w wysokości 190 mln euro i program pomocy makrofinansowej o wartości 1,2 mld euro, który UE przeznaczyła dla Ukrainy, aby stawić czoła pandemii COVID-19 i jej skutkom społeczno-gospodarczym znacznie przekracza pomoc udzielaną przez innych partnerów. Odnotowaliśmy wdzięczność przywódców i obywateli Ukrainy za pomoc.

3. Potwierdziliśmy nasze zobowiązanie do wzmocnienia politycznego stowarzyszenia Ukrainy i integracji gospodarczej z Unią Europejską, w szczególności poprzez dalszą ścisłą współpracę w celu wzmocnienia praworządności, wspierania reform i promowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego, wspierania „zielonych” i cyfrowych transformacji oraz zwiększania odporności. Rozmawialiśmy o realizacji Układu stowarzyszeniowego od momentu jego wejścia w życie we wrześniu 2017 r. w następstwie decyzji szefów państw i rządów UE z grudnia 2016 r.

4. W tym kontekście uznaliśmy europejskie aspiracje Ukrainy i z zadowoleniem przyjęliśmy jej europejski wybór, zapisany w Układzie Stowarzyszeniowym. Uzgodniliśmy, że w pełni wykorzystamy potencjał Umowy i w związku z tym podkreśliliśmy, jak ważne jest dalsze wypełnianie zobowiązań Ukrainy. Z zadowoleniem przyjęliśmy wyniki osiągnięte w ramach realizacji Umowy stowarzyszeniowej oraz sukces Pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu, która zwiększyła dwustronną wymianę handlową o około 65% od jej powstania w styczniu 2016 r., czyniąc dziś z UE największym partnerem handlowym Ukrainy.

5. Potwierdziliśmy, że priorytetem jest wspieranie stabilności makroekonomicznej Ukrainy, wypełnianie jej zobowiązań wobec MFW i wdrażanie wszystkich średnioterminowych warunków uzgodnionych w ramach programu pomocy makrofinansowej UE, w tym silnego i niezależnego Narodowego Banku Ukrainy.

6. Uznaliśmy znaczny postęp Ukrainy w procesie reform i zgodziliśmy się, że konieczne jest dalsze przyspieszenie tych wysiłków. Z zadowoleniem przyjęliśmy rozpoczęcie reformy rolnej, przyjęcie ustawy o regulacji bankowej i postęp decentralizacji. Z zadowoleniem przyjęliśmy powołanie Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego. Zgodziliśmy się co do znaczenia przyspieszenia i zintensyfikowania wysiłków reformatorskich, w tym sądownictwa (w tym reformy Naczelnej Rady Sprawiedliwości i niezależnego wyboru sędziów) oraz walki z korupcją, przy jednoczesnym zapewnieniu silnych i niezależnych instytucji antykorupcyjnych. Z zadowoleniem przyjęliśmy ponowne zaangażowanie Ukrainy w zwalczanie wpływu interesów prywatnych („deoligarchizacja”). W związku z tym podkreśliliśmy potrzebę dalszego wzmacniania pluralizmu mediów na Ukrainie.

7. Unia Europejska potwierdziła swoje nieustające silne wsparcie dla Ukrainy w jej zaangażowanie w skuteczne wdrażanie reform i politycznych zasad. Opierając się na udanych ukraińskich reformach i międzynarodowym wsparciu po Rewolucji Godności, UE zapowiedziała nowe programy wspierające rolnictwo, lokalną mikroprodukcję, małe i średnie przedsiębiorstwa, poprzez pożyczki w lokalnej walucie, społeczeństwo obywatelskie, transport, infrastrukturę i  działania w dziedzinie klimatu, a także potwierdziła swoje wsparcie dla Wschodniej Ukrainy. UE nadal wspiera Ukrainę w decentralizacji, wzmacnianiu samorządu lokalnego i walce z korupcją. Z zadowoleniem przyjęliśmy podpisanie umów finansowych w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

8. Unia Europejska będzie nadal wspierać Ukrainę w zwalczaniu zagrożeń hybrydowych i zwalczaniu dezinformacji, między innymi poprzez wzmacnianie niezależnych mediów, strategiczną komunikację w zakresie umiejętności korzystania z mediów, w celu wzmocnienia odporności Ukrainy. Podkreśliliśmy ważną rolę, jaką odgrywają społeczeństwo obywatelskie, młodzież i niezależne media we wszystkich sferach życia publicznego i politycznego, a także w kontekście kampanii dezinformacyjnych skierowanych przeciwko UE i Ukrainie, w szczególności ze strony Rosji. UE i Ukraina uzgodniły rozpocząć "cyberdialog". Zwróciliśmy również uwagę na znaczenie intensyfikacji współpracy w dziedzinie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony oraz koordynacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, z zadowoleniem przyjmując udział Ukrainy w misji EUFOR Althea. Ponadto uznaliśmy ważną rolę, jaką odgrywają Grupa Wsparcia Komisji Europejskiej dla Ukrainy (SGUA) i Misja Doradcza UE ds. Reformy Bezpieczeństwa Cywilnego (EUAM), w szczególności poprzez jej obecność regionalną na Ukrainie oraz nowe biuro regionalne w Mariupolu.

9. Gratulujemy kontynuacji udanego wprowadzenia ruchu bezwizowego dla obywateli Ukrainy. Podkreśliliśmy znaczenie dalszego spełniania kryteriów liberalizacji reżimu wizowego i przyspieszenia reform. Z niecierpliwością czekamy na wznowienie zwykłych możliwości podróżowania dla naszych obywateli, gdy tylko pozwolą na to warunki epidemiczne.

10. Oczekujemy dalszego wzmocnienia integracji gospodarczej i konwergencji regulacyjnej w ramach Układu o Stowarzyszeniu w następujących obszarach:

  • W sferze cyfrowej zwróciliśmy uwagę na ocenę zobowiązań Ukrainy w ramach Układu o stowarzyszeniu / DCFTA. Rozmawialiśmy również o zaangażowaniu UE w dalsze wspieranie Ukrainy i jej instytucji w zbliżaniu się do jednolitego rynku cyfrowego, aby w pełni skorzystać z Układu o stowarzyszeniu. Postanowiliśmy przygotować do końca 2020 r. wspólny plan prac dotyczący współpracy między UE a Ukrainą w zakresie elektronicznych usług zaufania w celu zawarcia ewentualnej umowy, która powinna opierać się na zbliżeniu do prawodawstwa i standardów UE.

  • Z zadowoleniem przyjęliśmy postęp w aktualizacji załączników do Układu o stowarzyszeniu w sprawie telekomunikacji, środowiska, klimatu i współpracy finansowej. Mając na uwadze chęć Ukrainy do zbliżenia swojej polityki i ustawodawstwa do „Europejskiego Zielonego Kursu”, podkreśliliśmy znaczenie postępów w wypełnianiu zobowiązań Ukrainy w zakresie zmian klimatycznych, środowiska, ekosystemu morskiego, edukacji, energii, transportu i rolnictwa na podstawie istniejących dialogów sektorowych.

  • Uznaliśmy znaczenie pełnego przestrzegania zobowiązań wynikających z DCFTA, w szczególności w zakresie praw własności intelektualnej, zamówień publicznych, ochrony handlu, norm sanitarnych i fitosanitarnych, w celu zbudowania otwartego i przewidywalnego klimatu biznesowego i inwestycyjnego na Ukrainie. Uzgodniliśmy, że będziemy dalej omawiać i badać sposoby usprawnienia wdrażania DCFTA z myślą o dalszym rozwoju i ułatwieniu handlu dwustronnego.

  • Z zadowoleniem przyjęliśmy rozpoczęcie misji wstępnej oceny Ukrainy do Porozumienia o ocenie zgodności i akceptacji wyrobów przemysłowych.

  • UE z zadowoleniem przyjęła również gotowość Ukrainy do przystąpienia do unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz programu EU4Health, które będą ważnym czynnikiem dla odbudowy środowiska naturalnego i cyfrowego po pandemii COVID-19.

  • Przypomnieliśmy o znaczeniu i potwierdziliśmy nasze zobowiązanie do jak najszybszego zawarcia umowy o wspólnym obszarze lotniczym.

  • Potwierdziliśmy rolę Ukrainy jako strategicznego kraju tranzytu gazu i z zadowoleniem przyjęliśmy umowę o tranzycie gazu do UE po 2019 roku. Podkreśliliśmy znaczenie modernizacji krajowego systemu transportu gazu na Ukrainie i dalszej współpracy w celu wzmocnienia europejskiego bezpieczeństwa energetycznego. Podkreśliliśmy wagę współpracy Ukrainy z UE w celu integracji jej z rynkiem energii UE w oparciu o skuteczne wdrożenie zaktualizowanego załącznika XXVII do Układu Stowarzyszeniowego, a także koordynację dalszych kroków w kierunku integracji rynków gazu i energii elektrycznej.

  • Uzgodniliśmy, że poprawimy komunikację między Ukrainą, UE i innymi krajami Partnerstwa Wschodniego w celu ułatwienia handlu, dalszego rozwoju bezpiecznych i zrównoważonych połączeń transportowych oraz utrzymywania kontaktów międzyludzkich.

  • Z zadowoleniem przyjęliśmy udział Ukrainy w programach UE i podkreśliliśmy znaczenie programu Erasmus + dla edukacji, nauki, młodzieży i sportu, a także programu dla kultury „Creative Europe”. Oczekujemy zacieśnienia współpracy w ramach obecnych i przyszłych programów.

11. Postanowiliśmy przeprowadzić w 2021 r. kompleksowy przegląd realizacji celów Umowy przewidzianych w Umowie.

12. Potwierdziliśmy nasze zdecydowane potępienie jawnego naruszenia suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w wyniku aktów agresji rosyjskich sił zbrojnych w lutym 2014 roku. Nadal potępiamy nielegalną aneksję Krymu i Sewastopola przez Rosję, militaryzację półwyspu, poważne pogarszanie się praw człowieka na półwyspie oraz ograniczenie swobody przemieszczania się obywateli Ukrainy do i z Półwyspu Krymskiego. Potępiliśmy głosowanie nad zmianami konstytucji Federacji Rosyjskiej, które odbyło się 1 lipca 2020 roku na Półwyspie Krymskim, a także wybór tzw. Gubernatora Sewastopola w dniu 13 września 2020 roku, które naruszają prawo międzynarodowe. Wezwaliśmy Rosję do zapewnienia organizacjom międzynarodowym i obrońcom praw człowieka nieograniczonego dostępu do obszarów, które obecnie nie znajdują się pod kontrolą Ukrainy, w tym do Półwyspu Krymskiego i do przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego. Wezwaliśmy do natychmiastowego uwolnienia wszystkich nielegalnie zatrzymanych i więzionych na Półwyspie Krymskim i w Rosji obywateli Ukrainy, w tym działaczy krymsko-tatarskich. Wciąż wzywamy Rosję do zapewnienia niezakłóconego i swobodnego przepływu w rejonie Morza Azowskiego, zgodnie z prawem międzynarodowym. Jesteśmy w pełni zaangażowani we wdrażanie i ciągłe aktualizowanie naszej polityki nieuznawania, w szczególności poprzez stosowanie środków ograniczających i współpracę na forach międzynarodowych. W tym kontekście z zadowoleniem przyjęliśmy wysiłki dyplomatyczne mające na celu przywrócenie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w granicach uznanych na arenie międzynarodowej.

13. Potwierdziliśmy nasze pełne poparcie dla wysiłków Formatu Normandzkiego, OBWE, Trójstronnej Grupy Kontaktowej i Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE na Ukrainie. Z zadowoleniem przyjęliśmy wznowienie współpracy między stronami podczas szczytu normandzkiego w Paryżu w grudniu ubiegłego roku i podkreśliliśmy znaczenie wdrożenia przez wszystkie strony uzgodnionych środków w celu pełnego wdrożenia Porozumień mińskich, podkreślając odpowiedzialność Rosji w tym zakresie. Pochwaliliśmy konstruktywne podejście Ukrainy w Formacie Normandzkim i Trójstronnej Grupie Kontaktowej oraz wezwaliśmy Rosję do odwzajemnienia się. Wszechstronne i nieokreślone zawieszenie broni jest osiągnięciem, które należy utrzymać. Wezwaliśmy Rosję do wzięcia pełnej odpowiedzialności za tę kwestię i do wykorzystania swojego znaczącego wpływu na wspierane przez nią oddziały zbrojne w celu pełnej realizacji Porozumień mińskich oraz zapewnienia swobodnego i niezakłóconego dostępu Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE do terytoriów niekontrolowanych przez ukraiński rząd, w tym do obszarów wzdłuż granicy ukraińsko-rosyjskie, zgodnie ze swoim mandatem. Ponawiamy apel do Rosji o nierozpalanie konfliktu poprzez zapewnienie wsparcia finansowego i militarnego siłom zbrojnym, które wspiera, i pozostajemy głęboko zaniepokojeni obecnością rosyjskiego sprzętu wojskowego i żołnierzy na niebędących pod kontrolą rządu Ukrainy obszarach. Podkreśliliśmy nasze potępienie dla środków podjętych przez Rosję - przyznawanie obywatelom Ukrainy na terytoriach czasowo poza kontrolą rządu Ukrainy prawa do ubiegania się o obywatelstwo rosyjskie w sposób uproszczony, co jest sprzeczne z Porozumieniami mińskimi. UE niedawno przedłużyła sankcje gospodarcze wobec Rosji, których czas trwania pozostaje wyraźnie powiązany z pełną realizacją Porozumień mińskich.

14. Uzgodniliśmy, że będziemy kontynuować naszą współpracę w zakresie rozwiązywania społeczno-ekonomicznych i humanitarnych skutków konfliktu, podkreślając potrzebę zapewnienia dostaw wody, energii elektrycznej i gazu na linii rozgraniczającej, ułatwiania przepływu osób i towarów oraz zapewniania możliwości mieszkańcom Ukrainy pełnego korzystania z praw obywateli Ukrainy, w pełnej zgodności z międzynarodowym prawem humanitarnym. W kontekście pandemii COVID-19 jeszcze ważniejsze jest dalsze świadczenie pomocy humanitarnej. Ważne jest też, aby przedstawiciele Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE, agencji ONZ, organizacji pozarządowych i Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża mieli swobodny dostęp do obszarów niebędących pod kontrolą rządu Ukrainy. Podkreśliliśmy znaczenie rozminowywania również w nowych obszarach, które należy uzgodnić. Zgodziliśmy się również co do potrzeby ustanowienia Narodowego Centrum Rozminowywania na Ukrainie, aby skutecznie reagować na zanieczyszczenie minami i niewybuchami w regionie dotkniętym konfliktem. UE jest gotowa nadal wspierać kompleksowe podejście Ukrainy do jej obywateli na dotkniętych obszarach i odgrywać wiodącą rolę w wysiłkach na rzecz odbudowy kraju, w tym w wybranych rejonach obwodów donieckiego i ługańskiego, po wdrożeniu Porozumień mińskich.

15. Podkreśliliśmy nasze wsparcie dla wszelkich wysiłków na rzecz ustalenia prawdy, sprawiedliwości i odpowiedzialności dla 298 ofiar i ich bliskich oraz wezwaliśmy Federację Rosyjską do wzięcia odpowiedzialności i pełnej i rzetelnej współpracy w celu postawienia przed sądem winnych zestrzelenia MH17.

16. Z przyjemnością odnotowaliśmy spotkanie liderów Partnerstwa Wschodniego, które odbyło się w formie wideokonferencji 18 czerwca 2020 roku. Biorąc pod uwagę wyniki i punkty odniesienia tego spotkania oraz w oparciu o wspólny komunikat z marca 2020 r., potwierdziliśmy strategiczne znaczenie tego partnerstwa i oczekujemy szóstego szczytu Partnerstwa Wschodniego w 2021 r., podczas którego planuje się uchwalenie długoterminowych celi politycznych.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-