Ukraina i UE podpisały pięć umów finansowych ZDJĘCIE

Ukraina i UE podpisały pięć umów finansowych ZDJĘCIE

Ukrinform
Ukraina i Unia Europejska podpisały pięć umów finansowych i porozumień wspierających stronę ukraińską.

Miało to miejsce na 21. szczycie UE-Ukraina w poniedziałek w Kijowie, informuje korespondent Ukrinform.

Jest to w szczególności umowa między rządem Ukrainy a Komisją Europejską w sprawie finansowania U-LEAD z Europą: program dla Ukrainy na rzecz wzmocnienia społeczności lokalnych, odpowiedzialności i rozwoju - druga faza.

Celem porozumienia jest zaangażowanie Unii Europejskiej w finansowanie działań mających na celu usprawnienie procesu kształtowania polityki regionalnej i zwiększenie zdolności skutecznego wielopoziomowego sprawowania rządów i stymulowanie wdrażania reformy decentralizacyjnej.

Całkowity wkład UE w ramach umowy wynosi 40 mln euro.

Pomoc UE ​​będzie miała na celu podniesienie świadomości obywateli na temat reformy decentralizacyjnej, polityki regionalnej i wielopoziomowego sprawowania rządów; podnoszenie kompetencji i roli odpowiednich podmiotów i urzędników publicznych na różnych szczeblach w procesie decentralizacji i polityki regionalnej; wzmocnienie mechanizmów koordynacji pionowej i poziomej w celu wdrożenia reformy decentralizacyjnej; przygotowanie i wsparcie realizacji małych państwowych projektów inwestycyjnych w zjednoczonych społecznościach.

Celem umowy między rządem Ukrainy a Komisją Europejską w sprawie finansowania wydarzenia „Program współpracy technicznej 2019” jest zaangażowanie Unii Europejskiej we wspieranie Ukrainy we wdrażaniu kluczowych reform i wdrażaniu postanowień układu o stowarzyszeniu między Ukrainą a UE w części dotyczącej pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu w wybranych obszarach priorytetowych (w szczególności w rolnictwie, ekologii, energetyce, zamówieniach publicznych, klimacie biznesowym i inwestycyjnym, handlu i dziedzinie stosunków pracy). Całkowity wkład UE w ramach umowy wynosi 44 mln euro.

Pomoc UE ​​będzie udzielana w następujących obszarach: udzielanie porad eksperckich i wsparcie analityczne przy opracowywaniu, koordynowaniu i monitorowaniu wdrażania rządowych planów reform, zapewnianie wsparcia ekspertów dla ministerstw przy opracowywaniu i wdrażaniu reform w priorytetowych sektorach oraz przekształcaniu ministerstw w kontekście reformy administracji publicznej; rozwój zdolności komunikacyjnych kluczowych interesariuszy publicznych na szczeblu centralnym i regionalnym; pogłębienie współpracy i wymiany informacji z państwami członkowskimi UE w zakresie wdrażania prawodawstwa UE w niektórych dziedzinach; wsparcie dla dalszej harmonizacji ustawodawstwa ukraińskiego z prawodawstwem UE zgodnie z postanowieniami układu o stowarzyszeniu między Ukrainą a UE w umowie o wolnym handlu; Budowanie potencjału dla administracji lokalnych i regionalnych.

Podpisano również „Inicjatywę antykorupcyjną - druga faza”, której celem jest przyciągnięcie pomocy Unii Europejskiej w celu wzmocnienia walki z korupcją na szczeblu krajowym i lokalnym.

Całkowity budżet umowy wynosi 22,9 mln EUR.

Pomoc UE ​​będzie miała na celu wzmocnienie niezależności, skuteczności i odporności instytucji antykorupcyjnych; poprawa zarządzania, przejrzystości i odpowiedzialności, zwiększenie udziału obywateli, społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego w promowaniu uczciwości, praworządności i dobrych rządów.

Podpisano umowę między rządem Ukrainy a Komisją Europejską w sprawie finansowania programu „Wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego i kultury”.

Celem porozumienia jest zaangażowanie Unii Europejskiej w zwiększanie zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego i instytucji kulturalnych do promowania rozwoju odpowiedzialnych, przejrzystych i demokratycznych instytucji, rozwoju społecznego i gospodarczego oraz zapobiegania gwałtownym konfliktom.

Całkowity wkład UE w ramach umowy wynosi 10 mln euro.

Pomoc będzie udzielana w następujących obszarach: rozwijanie zdolności ukraińskiego sektora kultury i kreatywności oraz promowanie rozwoju instytucji kultury i kreatywności; Zapewnienie trwałości sektora kultury i kreatywności na Ukrainie poprzez równy i przejrzysty dostęp do finansowania przez państwo za pośrednictwem Ukraińskiej Fundacji Kultury; zwiększenie zdolności organizacji ukraińskich do pełnienia funkcji niezależnych podmiotów w sektorach określonych w programie pomocy strategicznej, unijnym planie działań na rzecz interakcji społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie w latach 2018–2020.

Ponadto podpisano dodatkowe porozumienie między rządem Ukrainy a Komisją Europejską w sprawie zmian do umowy o finansowaniu wsparcia UE na wschodzie Ukrainy.

Celem porozumienia jest przyciągnięcie dodatkowej pomocy ze strony Unii Europejskiej w celu finansowania środków zapewniających średnio- i długoterminowe wsparcie konieczne dla obwodów donieckich i ługańskich.

Dodatkowy wkład UE w ramach umowy wynosi 10 mln euro.

Pomoc będzie udzielana w następujących obszarach: zapewnienie lepszego dostępu do usług administracyjnych i socjalnych dla przesiedleńców, w tym na obszarze przylegającym do linii rozgraniczającej; stymulowanie zatrudnienia i wzrostu gospodarczego poprzez udzielanie pomocy na rzecz rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw; wsparcie dla reform sektorowych i zmian strukturalnych w dziedzinie zdrowia, edukacji i infrastruktury; formowaanie społeczności w celu promowania spójności społecznej i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem ludności żyjącej poniżej granicy ubóstwa, która doświadczyła przemocy i strat w wyniku konfliktu.

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2020 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-